Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.charge-transfer.pl/

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej grupy badawczej numer XIV zlokalizowanej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanej dalej: The Charge Transfer Processes in Hydrodynamic Systems Group.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie dla każdej treści nietekstowej dostarczono alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).

Organiczona dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Ograniczona kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

Zapewniona dostępność. Wszystkie dane zawarte na stronie internetowej i applikacjach mobilnych dostępne są po uprzednim żądaniu i zostaną one przekazanę droga telefoniczną, pocztową bądź elektroniczną.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Brak specjalnie zdefiniowanych skrótów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martin Jönsson-Niedziółka; Ewelina Kuna, mjonsson@ichf.edu.pl; ekuna@ichf.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 343 3306. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Możliwe są dwa wejścia do budynku od strony ul. Kasprzaka i od strony ulicy Płockiej (dostęp do parkingu).Obydwa wejścia do budynku dla osób z dysfunkcją ruchu. Możliwość poruszania sie na wózku.
2. Budynek numer 3, w którym zlokalizowana jest nasza grupa badawcza, składa się z korytarzy i schodów. Brak dodatkowych dostosowań na piętrze I.
Więcej infromacji odnośnie rozkładu budynku na stronie Instytutu Chemii Fizycznej PAN:
http://www.ichf.edu.pl/przetargi/przebudowa%20hali/zal_spec4.pdf
3. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy wejściu od strony ulicy Płockiej.
4. Wstęp z psem asystującym. Na zewnetrzny teren budynku można wejsc z psem asystujacym. Zakaz wprowadzania zwierzat wewnatrz budynku.
5. W budynku brak tłumacza języka migowego.

Skip to content